Zorg op school

De Vlaamse Regering keurde op 13/10/2017 een nieuw programma goed waarmee jaarlijks 650.000 euro extra wordt uitgetrokken voor leerlingen met leesbeperkingen. 

Dit maakt mogelijk dat deze leerlingen in basis en secundair onderwijs recht hebben om gratis voorleessoftware te gebruiken.  De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen.  

Er zal bij de aanmelding al een keuze kunnen gemaakt worden uit diverse softwarepakketten. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Elk schooljaar moet het abonnement vernieuwd worden.

Wie komt in aanmerking voor een abonnement voorleessoftware?

De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Daarom spreken we over ‘voorleessoftware’ en niet over dyslexiesoftware.

Alle leerlingen uit het  gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

  • leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen;
  • leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen;
  • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
  • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod.
  • leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken[1] en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen vallen buiten de scope van dit programma. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of hiervoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Praktisch

Vanaf 15 november 2017 kunt u inschrijven op het nieuwe systeem. Registratie gebeurt door een accounthouder (leraar, ouder, zorg- of ICT-coördinator, …) die namens een leerling de aanvraag voor de software doet. De aanvrager maakt ook de keuze uit de beschikbare voorleessoftwarepakketten. Vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt een mail met de info om de weblicentie op te starten voor het lopende schooljaar. Er zijn geen kosten. 

Gebruikers kunnen het ganse jaar door een aanvraag indienen, er is dus geen deadline voor de registratie. Eens voor een leerling software is gekozen, kan er echter niet meer veranderd worden gedurende het schooljaar.

Welke softwarepakketten precies zullen kunnen aangevraagd worden ligt op dit moment nog niet vast, die procedure loopt nog.

Meer info

Meer informatie vindt u op www.adibib.be en op www.leesvoor.vlaanderen . Hier kan u ook uw mailadres achterlaten zodat u verder persoonlijk op de hoogte gehouden wordt.

Aangezien wij vanuit KOOGO BEDNET meer dan een warm hart toe dragen kan je hieronder wat meer duiding vinden over het initiatief.

bednet-logoWat is BEDNET?

Bednet zorgt ervoor dat leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen. Dit kan van thuis uit of vanuit het ziekenhuis. Op deze manier blijven leerlingen mee met de les en hebben ze nog contact met hun klasgenoten. Meer info vind je hier.

Bednet is volledig gratis voor school en gezin. Voor thuis en de klas wordt er computermateriaal voorzien om met elkaar te verbinden. Bednet begeleidt de leerling, het gezin en de school, stap voor stap in het organiseren van Bednet. 

Door les te blijven volgen van thuis uit via de Bednet-computer kan de leerling:

  • De leerstof bijhouden
  • Contact houden met de klas(genoten)
  • Terugkeer naar school vergemakkelijken.

Bednet kan afgewisseld worden met naar school gaan. Of gecombineerd worden met de andere onderwijsondersteuning zoals TOAH, les in de ziekenhuisschool of via een vrijwilliger. De school kan helpen bij het samenstellen van een zinvol en haalbaar lespakket.
Neem zeker een kijkje op de website www.bednet.be 

Hoe vraag je Bednet aan?

Een aanvraag doe je snel en eenvoudig via onze website https://www.bednet.be/wat-is-bednet/bednet-aanvragen
Bednet neemt daarop contact met je op. Zij begeleiden je met de voorbereidingen en je kan er ook terecht met al je vragen.
 
Hier kan je bij twijfel even kijken of je kind in aanmerking komt voor Bednet.


Wil je BEDNET helpen?

Spreek over ons of volg onze facebook pagina en deel onze berichten. Op deze manier steun je ons om zo veel mogelijk langdurig zieke kinderen gebruik te laten maken van Bednet.
Wil je Bednet met een actie steunen? Neem zeker een kijkje op deze pagina en bouw mee aan de toekomst.
Overtuig een bedrijf rond jou om onze jonge doorzetters te steunen.

Voor meer info kan je terecht bij:

Bednet vzw, Bondgenotenlaan 134 / 4, 3000 Leuven
info@bednet.be  -  016/20.40.45 of via de website https://www.bednet.be/contact

 

gekwetste potloodWat is S&Z?

S&Z is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis, individueel onderwijs aan leerlingen die door een langdurige ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. 

Wat doet S&Z?

S&Z organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs. De leerling is ingeschreven in een erkende school en zijn afwezigheid is gestaafd met een medisch attest.
De vrijwilligers geven les in samenspraak met de thuisschool en het CLB, bij de leerling thuis of in het ziekenhuis. Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de leerling. De ondersteuning door S&Z is complementair aan andere initiatieven (TOAH, Bednet, …)

Wie zijn de lesgevers bij S&Z?

Leerkrachten en ex-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook logopedisten, psychologen, ingenieurs, …: gediplomeerde vrijwilligers met pedagogische vaardigheden. Allen zijn bereid zich af en toe in te zetten voor jonge zieken.
De vrijwilligers geven gratis les, maar hun kosten voor verplaatsing en eventueel didactisch materiaal worden vergoed door S&Z. 

Hoe werkt S&Z?

De school, de CLB-medewerker, het ziekenhuis, de huisarts, de ouders of de zieke leerling zelf neemt contact op met S&Z.
Na een eerste kennismaking worden leerkrachten gezocht en kunnen de lessen meteen van start gaan!
De studiebegeleiding is gratis. Enkel wanneer de leerkracht zich ver moet verplaatsen kan een tussenkomst in de vervoerskosten gevraagd worden.

Download hier de brochure van School en Ziekzijn

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het CLB

leerling cirkelOp 1 september 2018 startte een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Hierin wordt duidelijk wie welke taak heeft in de leerlingenbegeleiding. Zowel de rol van de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) als de rol van de pedagogische begeleidingsdienst wordt verduidelijkt.

Vanaf volgend schooljaar wordt leerlingenbegeleiding ook een bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Het zal deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van elke school. Hoe een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding uitgewerkt wordt zal in de eerste plaats een opdracht zijn van de school. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst kunnen hieraan meewerken. Ouders kunnen hier eveneens bij betrokken worden via hun vertegenwoordigers in de schoolraad en de ouderraad.

Decreet leerlingenbegeleiding bijlage 1
Decreet leerlingenbegeleiding bijlage 2