Welbevinden op school

Pesten

cover copa-brochure

De school heeft de opdracht om via eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren tot gezonde, evenwichtige volwassenen te laten uitgroeien. Tot deze opdracht hoort ook het voorkomen van en leren omgaan met pesten. Als ouder kan je daar een bijdrage aan leveren.
Lees hier meer.

KOOGO en de 2 andere ouderkoepelverenigingen GO! ouders en VCOV  stellen hun brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of er mee om te gaan.

Misverstanden over pesten

Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er toch nog veel misverstanden. Zo is er bijv. de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Eén van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen. Kinderen bestempelen als ‘pestkop’, ‘slachtoffer’ of ‘getuige’ gebeurt niet.

De kracht van kinderen benutten

Pesten wordt bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken is een onderdeel van de anti-pestbenadering. Ieder kind heeft het recht om te leren.

Ouders versterken

De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. Het belang van de reactie van de omstaander wordt beklemtoond: de manier van handelen van een omstaander heeft heel veel impact op het pesten. 

In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

Verbindend schoolklimaat

In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide  publicaties volgen uit een samenwerking  met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).

Je kan deze brochure (2de druk) aanvragen via mail bij Marieke Bavelaar met vermelding 'Brochure: Pesten aanpakken' in de onderwerp-regel en het aantal exemplaren (max. 15 exemplaren) en/of hier kan je de digitale versie downloaden.

Bekijk hier ook even onze handige infographics.
Lees ook de folder 'Pesten op school, in de Jeugdbeweging, op de sportclub, ... daar doen we samen iets aan!'.

Zorg op school

verzorgende handen

Het M-decreet? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het M-decreet voor mijn kind?
Kan ik mijn kind nu inschrijven in een gewone school? Hoe pak ik dat aan?
In deze brochure voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
proberen we ouders een antwoord te geven op vragen over het M-decreet.
Download onze brochure.

Ouders over het M-decreet
Lees hier ons persbericht.

De Vlaamse Regering keurde op 13/10/2017 een nieuw programma goed waarmee jaarlijks 650.000 euro extra wordt uitgetrokken voor leerlingen met leesbeperkingen. 

Dit maakt mogelijk dat deze leerlingen in basis en secundair onderwijs recht hebben om gratis voorleessoftware te gebruiken.  De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen.  

Er zal bij de aanmelding al een keuze kunnen gemaakt worden uit diverse softwarepakketten. De leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie. Elk schooljaar moet het abonnement vernieuwd worden.

Wie komt in aanmerking voor een abonnement voorleessoftware?

De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Daarom spreken we over ‘voorleessoftware’ en niet over dyslexiesoftware.

Alle leerlingen uit het  gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

  • leerlingen met een attest dyslexie = ernstige leesproblemen;
  • leerlingen met een attest dyspraxie = ernstige schrijfproblemen;
  • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
  • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod.
  • leerlingen met een ADIBib-attest. Dit attest wordt opgemaakt door het CLB en is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken[1] en voorleessoftware. Dit attest laat leerlingen toe de voorleessoftware en ADIBoeken te gebruiken zodat ze door de auditieve ondersteuning beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen vallen buiten de scope van dit programma. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of hiervoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Praktisch

Vanaf 15 november 2017 kunt u inschrijven op het nieuwe systeem. Registratie gebeurt door een accounthouder (leraar, ouder, zorg- of ICT-coördinator, …) die namens een leerling de aanvraag voor de software doet. De aanvrager maakt ook de keuze uit de beschikbare voorleessoftwarepakketten. Vzw Eureka controleert de geldigheid van de aanvraag. De inschrijver krijgt een mail met de info om de weblicentie op te starten voor het lopende schooljaar. Er zijn geen kosten. 

Gebruikers kunnen het ganse jaar door een aanvraag indienen, er is dus geen deadline voor de registratie. Eens voor een leerling software is gekozen, kan er echter niet meer veranderd worden gedurende het schooljaar.

Welke softwarepakketten precies zullen kunnen aangevraagd worden ligt op dit moment nog niet vast, die procedure loopt nog.

Meer info

Meer informatie vindt u op www.adibib.be en op www.leesvoor.vlaanderen . Hier kan u ook uw mailadres achterlaten zodat u verder persoonlijk op de hoogte gehouden wordt.

Aangezien wij vanuit KOOGO BEDNET meer dan een warm hart toe dragen kan je hieronder wat meer duiding vinden over het initiatief.

bednet-logoWat is BEDNET?

Bednet verbindt langdurig zieke kinderen in het lager en secundair onderwijs met hun klas via de computer zodat ze live les kunnen volgen met hun eigen klasgenoten.  Een webcam in de klas, een computer en printer/scanner thuis en een heel team dat een aangepast programma opstelt en voor de begeleiding en logistiek zorgt.

Tegen het einde van het schooljaar wil Bednet meer dan dubbel zoveel kinderen helpen, samen met de Vlaamse Overheid, onze structurele partners en privé giften. Dankzij die steun kan Bednet voor steeds meer kinderen en scholen gratis blijven.

Doelstelling:

Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat (in combinatie met ziekenhuisschool, TOAH, S&Z,…). Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en ze kunnen even terug ‘in de klas’ zijn, al is het virtueel.

Graag nodigen wij u uit om de website te bezoeken www.bednet.be.

Hoe BEDNET aanvragen ?

Is jouw kind langdurig of chronisch ziek? Volgt het les in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs? Dien je aanvraag  dan in via onze website http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken. Na maximaal 5 werkdagen neemt een consulent in jouw regio telefonisch contact met je op.

Hoe kan u BEDNET helpen?

  • Spreek over ons of volg onze facebook pagina en deel onze berichten. Zo steunt u ons om zo veel mogelijk langdurig zieke kinderen gebruik te laten maken van Bednet.
  • Maak een gift over of organiseer/steun een actie ten voordele van Bednet. De actie kan ook geregistreerd worden via Music for Life. Je kan ook steeds terecht op onze webshop.
  • Overtuig een bedrijf rond u om onze jonge doorzetters te steunen.

Sophie Reyntens
Bednet vzw, Bondgenotenlaan 134 / 4, 3000 Leuven
sophie.reyntens@bednet.be - 016/20.40.45

gekwetste potloodWat is S&Z?

S&Z is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor gratis, individueel onderwijs aan leerlingen die door een langdurige ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. 

Wat doet S&Z?

S&Z organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs. De leerling is ingeschreven in een erkende school en zijn afwezigheid is gestaafd met een medisch attest.
De vrijwilligers geven les in samenspraak met de thuisschool en het CLB, bij de leerling thuis of in het ziekenhuis. Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de leerling. De ondersteuning door S&Z is complementair aan andere initiatieven (TOAH, Bednet, …)

Wie zijn de lesgevers bij S&Z?

Leerkrachten en ex-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook logopedisten, psychologen, ingenieurs, …: gediplomeerde vrijwilligers met pedagogische vaardigheden. Allen zijn bereid zich af en toe in te zetten voor jonge zieken.
De vrijwilligers geven gratis les, maar hun kosten voor verplaatsing en eventueel didactisch materiaal worden vergoed door S&Z. 

Hoe werkt S&Z?

De school, de CLB-medewerker, het ziekenhuis, de huisarts, de ouders of de zieke leerling zelf neemt contact op met S&Z.
Na een eerste kennismaking worden leerkrachten gezocht en kunnen de lessen meteen van start gaan!
De studiebegeleiding is gratis. Enkel wanneer de leerkracht zich ver moet verplaatsen kan een tussenkomst in de vervoerskosten gevraagd worden.

Download hier de brochure van School en Ziekzijn

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het CLB

leerling cirkelOp 1 september 2018 startte een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Hierin wordt duidelijk wie welke taak heeft in de leerlingenbegeleiding. Zowel de rol van de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) als de rol van de pedagogische begeleidingsdienst wordt verduidelijkt.

Vanaf volgend schooljaar wordt leerlingenbegeleiding ook een bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Het zal deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van elke school. Hoe een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding uitgewerkt wordt zal in de eerste plaats een opdracht zijn van de school. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst kunnen hieraan meewerken. Ouders kunnen hier eveneens bij betrokken worden via hun vertegenwoordigers in de schoolraad en de ouderraad.

Decreet leerlingenbegeleiding bijlage 1
Decreet leerlingenbegeleiding bijlage 2

Schooluitval

Straathoekwerkers

Deze interviews vertrekken vanuit een aantal stellingen die gebruikt worden op de gespreksavond voor ouders over spijbelen en motivatie. Het kadert binnen het thema ‘schooluitval’ van de 3 officiële ouderkoepels van Vlaanderen (GO! ouders, KOOGO en VCOV). Het zal als meerwaarde toegevoegd worden aan het bestaande materiaal.

Elke jongere is uniek: daag ze uit, luister wat ze willen vertellen en laat ze vooral niet los!
Een interview met 2 gedreven dames.

Als een kind geen ‘pluim’ krijgt, haakt het af!
Interview met een mama met een duidelijke eigen mening.