Samenstelling van de schoolraad

ouderwerking.jpg

Wie zetelt in de schoolraad?

In het basisonderwijs bestaat een schoolraad uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

In het secundair onderwijs bestaat een schoolraad uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap.

In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er deels andere regels.

 

Hoeveel vertegenwoordigers van elke geleding zetelen in de schoolraad?

Ouders, personeel, leden van de lokale gemeenschap en leerlingen in het secundair onderwijs hebben steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers in de schoolraad.

Bij de oprichting van de eerste schoolraad heeft elke geleding ten minste 2 vertegenwoordigers. Nadien kan de schoolraad dit aantal zelf bepalen, maar het bedraagt altijd ten minste 2 vertegenwoordigers per geleding. Ook moeten alle geledingen steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers toebedeeld krijgen.

Een schoolbestuur (inrichtende macht) kan waarborgen uitwerken om er voor te zorgen dat verschillende vestigingsplaatsen of verschillende scholen in de schoolraad worden vertegenwoordigd.

 

Wie kan de schoolraad voorzitten?

De schoolraad duidt zelf een voorzitter aan. Deze voorzitter kan eventueel buiten de leden van de raad worden aangeduid, maar dan is hij niet stemgerechtigd. Het decreet bepaalt ook dat noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur (inrichtende macht) als voorzitter kunnen aangeduid worden.

 

Zetelt het schoolbestuur ook in de schoolraad?

Om er voor te zorgen dat de schoolraad maximaal geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont het schoolbestuur als volwaardig lid de vergaderingen van de schoolraad bij en treedt het in overleg over alle geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad worden voorgelegd.

Het schoolbestuur kan er voor kiezen om zich te laten afvaardigen op de schoolraad of de directeur daartoe te mandateren. Ook kan het schoolbestuur samen met de directeur aanwezig zijn op de schoolraad.

Alleen als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan de schoolraad aangeven dat zij dit liever doet zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur, een afgevaardigde van het schoolbestuur of de directeur.

 

Hoe worden de vertegenwoordigers voor de schoolraad aangeduid?

Wijziging vanaf de eerstvolgende wedersamenstelling (1 april 2016).

De pedagogische raad, ouder- en leerlingenraad hebben het recht om zelf uit hun respectievelijke raad afgevaardigden voor de schoolraad aan te duiden.

Indien de pedagogische raad, ouder- of leerlingenraad geen gebruik wil maken van dit recht, of als er geen pedagogische raad, ouder- of leerlingenraad bestaat, moeten de vertegenwoordigers voor de schoolraad via verkiezingen worden aangeduid.

 

Vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen

Er zijn twee mogelijkheden om de vertegenwoordigers in de schoolraad samen te stellen: via aanduiding van personen door en uit de pedagogische raad, ouder- en leerlingenraad (deelraden), of via verkiezingen.

Aanduiding van personen door en uit de deelraden

Als in een school pedagogische raad, ouder- of leerlingenraad bestaat, hebben deze raden het recht om hun geleding in de schoolraad zelf aan te duiden vanuit hun raad. De geledingen in de schoolraad kunnen m.a.w. worden samengesteld uit afgevaardigden die zijn aangeduid door en uit deze raden.

Via verkiezingen

Het aanduiden van vertegenwoordigers voor de schoolraad vanuit de pedagogische raad, ouder- en leerlingenraad is echter geen verplichting. Deze deelraden kunnen er nog steeds voor kiezen om de vertegenwoordiging van personeel, ouders en leerlingen niet vanuit hun raad aan te duiden, maar de samenstelling van de schoolraad via verkiezingen te organiseren.

Ook als één van deze deelraden niet bestaat in een school, moeten de vertegenwoordigers voor de schoolraad voor die geleding aangeduid worden via verkiezingen.

Het schoolbestuur (inrichtende macht) of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure, en verzekert daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen. Het schoolbestuur (inrichtende macht) kan ook beslissen om deze bevoegdheid te delegeren.

Het schoolbestuur (inrichtende macht) of zijn gemandateerde kan in het buitengewoon secundair onderwijs gemotiveerd beslissen om in overleg met de pedagogische raad of - als deze ontbreekt - in overleg met het personeel de leerlingengeleding in de schoolraad aan te duiden. Het schoolbestuur (inrichtende macht) kan ook beslissen om deze bevoegdheid te delegeren.

 

Vertegenwoordigers van de leden van de lokale gemeenschap : via coöptatie

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus aangeduid door de andere geledingen in de schoolraad (de ouders, het personeel en - in het secundair onderwijs - de leerlingen).

Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school. De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school en helpt bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden op tal van domeinen, zoals de afstemming en voorbereiding op het beroepsleven, het gebruik van sportinfrastructuur, het gebruik van de schoolgebouwen voor buitenschoolse kinderopvang, de integratie van de scholen in het buurtleven, het gebruik van ICT-infrastructuur, ...

Wat als er voor een bepaalde geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers zijn?

Als er minder kandidaten zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten of als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal toe te wijzen mandaten, zijn de kandidaten die op de kandidatenlijst worden vermeld van rechtswege verkozen en wordt de verkiezingsprocedure als beëindigd beschouwd.

Als er voor een bepaalde geleding onvoldoende vertegenwoordigers zijn (bv. de school vindt onvoldoende ouders om de oudergeleding in de schoolraad op te vullen), dan is de schoolraad toch regelmatig samengesteld. Uiteraard geldt deze bepaling enkel op voorwaarde dat het schoolbestuur (inrichtende macht) alle stappen ondernomen heeft die decretaal opgelegd zijn om een schoolraad samen te stellen (bv. er voor zorgen dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen).

 

Hoe lang duurt een mandaat in de schoolraad?

De schoolraden worden samengesteld voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad kan zelf in zijn huishoudelijk reglement een regeling uitwerken over de manier waarop mandaten beëindigd worden. Werkt de schoolraad geen eigen regeling uit, dan gelden dezelfde wettelijke bepalingen als bij de pedagogische raad, ouder- en leerlingenraad.

Als een lid van de schoolraad zijn mandaat vroegtijdig beëindigt, dan volmaakt een plaatsvervanger dit mandaat, op de manier die vastgelegd is in het huishoudelijk reglement.

Bij fusie of opslorping van scholen wordt er een nieuwe schoolraad samengesteld door de betrokken schoolraden en uit die raden. Deze nieuwe schoolraad voltooit dan de lopende termijn van 4 jaar.

 

Bron: Omzendbrief Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, 16.05.2014